2017-01-02

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 

1. Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r., poz. 1860)

 

2. Osoby uprawnione, kryteria

 

1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa poniżej w pkt 7, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

2. Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

3. Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mowa w pkt 2.

4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

5. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583).

 

 

3. Opłaty- wniosek i załączniki wolne od opłaty skarbowej.

 

4. Termin i sposób załatwienia sprawy

 

·        termin rozpatrzenia wniosku wynosi 1 miesiąc

 

5. Tryb odwoławczy

 

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

 

6. Dział prowadzący sprawę

 

DZIAŁ  ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

UL. Waryńskiego 34A (pokój nr 3)

CZYNNE W GODZ. 7.30 – 15.30

Tel. 56/69 68 715, 56/69 68 713

 

7. Inne informacje / uwagi

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

 

 

 

Załączniki

  zaś do lekarza.pdf 127,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór zaświadczeni...a życiem.pdf 28,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Za życiem.pdf 454 KB (pdf) szczegóły pobierz