2019-07-19

Klauzula informacyjna dla osób dzwoniących do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A 86-300 Grudziądz, e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@mopr.grudziadz.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) unijnego rozporządzenia RODO w celu zapewnienie bezpieczeństwa przy użyciu usługi centralnego utrzymania systemu teleinformatycznego telefonii stacjonarnej VoIP, realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, w ramach której realizuje usługę przechowywania zarejestrowanych nagrań. Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Przysługuje prawo do:
 • dostępu do treści danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. W przypadku gdy rozmowa telefoniczna stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa albo Administrator otrzymał wiadomość, że mogą one stanowić taki dowód, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się