2019-06-04

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ul. Waryńskiego 34A 86-300 Grudziądz, e mail: poczta@mopr.grudziadz.pl zwany dalej Administratorem;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mopr.grudziadz.pl;
 3. Administrator przetwarza Pani/ Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 2 i art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. świadczenia poradnictwa prawnego polegającego na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Może się jednak zdarzyć, że Administrator będzie przetwarzać Pani/ Pana dane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody na takie przetwarzanie;
 4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie porady prawnej.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną.
 4. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Przetwarza je tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dba o ich bezpieczeństwo.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się