Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Kontola doraźna w zakresie prawidłowości pomocy udzielonej rodzinie
Kontola doraźna w zakresie prawidłowości pomocy udzielonej
rodzinie
27.03.2018 więcej
Kontrola doraźna na wniosek Rzecznika Praw Dziecka
Kontrola doraźna na wniosek Rzecznika Praw Dziecka
27.03.2018 więcej
Wykonywanie zadań przez MOPR jako podmiot organizujący pracę z rodziną
Wykonywanie zadań przez MOPR jako podmiot organizujący pracę z
rodziną
27.03.2018 więcej
Zadanie audytowe "Świadczenia z pomocy społecznej" - zasiłki celowe
Zadanie audytowe "Świadczenia z pomocy społecznej" - zasiłki
celowe w latach 2015 - 2018.
27.03.2018 więcej
Prawidłowość przebiegu stażu i robót publicznych
Prawidłowość przebiegu stażu i robót publicznych
27.03.2018 więcej
Kontrola gospodarki finansowej jednostki za okres I-VIII 2017 r.
Kontrola problemowa gospodarki finansowej jednostki za okres I -
VIII 2017 r.
27.03.2018 więcej
Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej
Realizacja zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o
pomocy społecznej
29.09.2017 więcej
Kontrola projektu konkursowego "Rodzina w Centrum"
Kontola projektu konkursowego "Rodzina w Centrum"
29.09.2017 więcej
Zgodność zatrudnienia asystentów i koordynatorów z wymaganiami ustawy
Zgodność zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej z wymaganiami określonymi w ustawie
o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej
29.09.2017 więcej
Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w 2015 r.
Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na wypłatę
dodatku energetycznego w 2015 r.
31.05.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się