Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej
Realizacja zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o
pomocy społecznej
29.09.2017 więcej
Kontrola projektu konkursowego "Rodzina w Centrum"
Kontola projektu konkursowego "Rodzina w Centrum"
29.09.2017 więcej
Zgodność zatrudnienia asystentów i koordynatorów z wymaganiami ustawy
Zgodność zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej z wymaganiami określonymi w ustawie
o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej
29.09.2017 więcej
Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w 2015 r.
Prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji na wypłatę
dodatku energetycznego w 2015 r.
31.05.2017 więcej
Prawidłowość przebiegu stażu
Prawidłowość przebiegu stażu
31.05.2017 więcej
Planowanie,wykonanie dokumentacji oraz realizacja zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
Planowanie,wykonanie dokumentacji oraz realizacja zadań obrony
cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
31.05.2017 więcej
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład ...
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na
ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których
pobierania zobowiązany jest Zaklad ...
31.05.2017 więcej
Prawidłowość ustalenia i wykorzystania dotacji udzielonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
Prawidłowość ustalenia i wykorzystania dotacji udzielonej na
sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach
świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
31.05.2017 więcej
Prawidłowość przebiegu stażu
Prawidłowość przebiegu stażu
31.05.2017 więcej
Prawidłowość przebiegu stażu
Prawidłowość przebiegu stażu
31.05.2017 więcej
123