2015-03-26

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku , zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o  ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1467).

- zadanie zlecone gminy z zakresu administracji rządowej

 

2. Osoby uprawnione, kryteria

OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd  jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

 

3. Wymagane dokumenty do złożenia wniosku

· oświadczenie wnioskodawcy o dochodach  swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychnp. stypendia, alimenty na rzecz dzieci, zasiłki chorobowe, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, dochody osiągnięte z tytułu zatrudnienia za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

  • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
  • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
  • Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
  • Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
  • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
  • Umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  • Zaświadczenie komornika sądowego lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
  • Informacja sądu okręgowego lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

-brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

-brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

  • Zaświadczenie lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

 

Wnioskodawca załączając do akt sprawy kopie wymaganych dokumentów zobowiązany jest przedłożyć do wglądu ich oryginały celem uwierzytelnienia załączanych kopii.

 

4. Opłaty- wniosek i załączniki wolne od opłaty skarbowej

 

5. Termin i sposób załatwienia sprawy

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego składają wniosek o ich przyznanie wraz z wymaganą dokumentacją w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

W przypadku gdy świadczenie alimentacyjne dochodzone jest od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się do organu właściwego wierzyciela łącznie z informacją sądu okręgowego lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prawo do świadczeń z funduszu ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela.

 

6. Tryb odwoławczy

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

7. Dział prowadzący sprawę

Samodzielny Referat Funduszu Alimentacyjnego

ul. Waryńskiego 34A czynne w godzinach 7.30-15.30

pokój nr 25, tel. 56/69 68 716 

 

8 .Inne informacje/uwagi

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
- zawarła związek małżeński.

 

 

Załączniki

  wniosek o FA na okr...owy 2017/2018 7,41 MB (pdf) szczegóły pobierz