2015-04-14

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do Ośrodka.
Załatwianie spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP następuje poprzez:

 • formularz ogólny złożenia pisma do Ośrodka - Skargi, wnioski, zapytania do Urzędu
 • elektroniczne formularze usług - dostępne niebawem

Link do ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

Adres: /8n2qac68pk/skrytka

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePAUAP) konieczne jest:

 • założenie/posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego* w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów

Informacja o profilu zaufanym dostępna pod adresem: http://www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html

Profil zaufany - lista punktów potwierdzajacych na terenie Gminy Miasta Grudziądz:

 • ZUS Inspektorat w Grudziądzu, ul. Wybickiego 39
 • Urząd Skarbowy w Grudziądzu, ul. Droga Łąkowa 23  
 • Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1


* Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Wystawcy certyfikatów:

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka:

 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza
 • przekazanie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP

Dopuszczone formaty danych, w jakich powinny być zapisane dokumenty/załączniki dodawane do wniosków/pism dostarczanych w formie elektronicznej do Ośrodka:

 •  .doc
 •  .docx
 •  .gif
 •  .jpg (.jpeg)
 •  .ods
 •  .odt
 •  .pdf
 •  .png
 •  .rtf
 •  .svg
 •  .tif (.tiff)
 •  .txt
 •  .xls
 •  .xlsx
 •  .xml

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami: 5 MB

Rodzaje informatycznych nośników danych, na którym może zostać doręczony dokument elektroniczny:  płyta CD/DVD*

* Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Rodzaje informatycznych nośników danych, na którym może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: płyta CD/DVD*

* Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Załączniki

  Instrukcja zakładn...onta na EPUAP 5,15 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się