2019-01-29

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A 86-300 Grudziądz, e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/a danych osobowych
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mopr.grudziadz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań z zakresu: pomocy społecznej/ ustalania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/ przeciwdziałania przemocy w rodzinie/.*
 4. Dane mogą być udostępniane, gdy będą miały znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, podmiotom innym niż organy publiczne w szczególności: podmiotom wykonującym działalność leczniczą, przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowo-wychowawczym, poradniom psychologiczno-pedagogicznym, ośrodkom wychowawczym, szkołom wyższym, organizacjom pozarządowym, pracodawcom, sprzedawcom towarów i usług, dostawcom mediów, bankom, portalowi informacyjno-usługowemu Emp@tia.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) ww. rozporządzenia
 • art. 105 ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 • art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • art. 9c ust.1 - 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe załatwienie sprawy.
 2. Posiada Pan/i prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. W przypadku osób korzystających ze składek społecznych oraz zdrowotnych okres przechowywania wynosi 50 lat licząc od dnia 1 stycznia następującego po roku zakończenia sprawy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się