2019-01-29

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Waryńskiego 34A 86-300 Grudziądz, e-mail: poczta@mopr.grudziadz.pl zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/a danych osobowych.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mopr.grudziadz.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia „Za życiem”, świadczenia „Dobry start”.
 4. Dane osobowe zostaną przekazane:
 • bankowi - w przypadku przekazywania przyznanych świadczeń na konto,
 • sprzedawcy towarów i usług, dostawcy mediów - w przypadku realizacji świadczeń w formie niepieniężnej.
 • portalowi informacyjno-usługowemu Emp@tia,
 • aplikacji statystycznej.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit c) ww. rozporządzenia
 • art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 • art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • § 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 • art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 • art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy i przyznania wnioskowanych świadczeń.
 2. Posiada Pan/i prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy. W przypadku osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe lub zdrowotne dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się