2015-03-26

Dodatki Mieszkaniowe

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133) zadanie własne gminy.

Osoby uprawnione, kryteria

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać;

 175% kwoty najniższej emerytury tj. 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 125% tej kwoty tj. 1.500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 • za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do  kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
 • normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 - dla 1 osoby

40 m2 - dla 2 osób

45 m2 - dla 3 osób

55 m2 - dla 4 osób

65 m2 - dla 5 osób,

70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 • powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać w/w normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
 • normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wymagane dokumenty, miejsce złożenia

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku w zakresie wskazanym we wniosku (pkt 2-5, 7-9,12) oraz przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakresie ilości zameldowanych osób w mieszkaniu (pkt 11). Do składanego wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.), szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca w którym składany jest wniosek, deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokość pobieranych przez studentów stypendiów oraz wpisanie numerów PESEL członków gospodarstwa domowego, którzy są lub byli w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • w przypadku osób, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego fakturę za energię elektryczną wraz z rozliczeniem (lub inny dokument) za ostatni okres rozliczeniowy,
 • w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia,
 • wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
 • w przypadku zamieszkiwania w lokalu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub osoby wymagającej zamieszkiwania w oddzielnym pokoju należy dostarczyć orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wskazujące na konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane przed dniem 22 listopada 2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego potwierdzające poruszanie się na wózku inwalidzkim lub konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Opłaty - wniosek i załączniki wolne od opłat skarbowych

Termin i sposób załatwiania

 • sprawa winna być rozpatrzona w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku, osoba zainteresowana otrzymuje merytoryczną decyzję,
 • w sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy może zostać przedłużony (na podstawie art. 36 § 1 KPA).

Tryb odwoławczy

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dział prowadzący sprawę

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Inne informacje (uwagi)

 • organ przyznający dodatek mieszkaniowy jest uprawniony do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dostępny w sekcji załączniki.

Druk deklaracji o wysokości dochodów

Wzór deklaracji o wysokości dochodów dostępny w sekcji załączniki.

Druk zaświadczenia o dochodach

Wzór zaświadczenia o dochodach dostępny w sekcji załączniki.

Uwaga

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W praktyce oznacza to, iż składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. w marcu przyznanie dodatku nastąpi od kwietnia.

Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych aby zachować ciągłość w jego otrzymywaniu powinny składać wnioski w ostatnim miesiącu, do którego mają przyznany obecny dodatek (np. jeśli dodatek mieszkaniowy przyznany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca wówczas kolejny wniosek należy złożyć w czerwcu).

Apelujemy aby formalności związanych ze składaniem wniosków nie odkładać do ostatnich dni miesiąca, gdyż powoduje to, iż w tych dniach zjawia się po kilkadziesiąt osób, które tworzą godzinne kolejki podczas, gdy w początkowych dniach miesiąca, przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco.

Załączniki

  Zaświadczenie o wy...ości dochodu 115,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja o wysokości dochodów 14,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyznani...ieszkaniowego 16,22 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się