2015-03-26

Dodatki Mieszkaniowe

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180) zadanie własne gminy.

 

2. Osoby uprawnione, kryteria

- najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,

- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać;

 175% kwoty najniższej emerytury tj. 1.750,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 125% tej kwoty tj. 1.250,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym

- za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do  kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego - Program Rodzina 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Do dochodu nie wlicza się również kwoty jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

- normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35 m2 - dla 1 osoby

40 m2 - dla 2 osób

45 m2 - dla 3 osób

55 m2 - dla 4 osób

65 m2 - dla 5 osób,

70 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

- powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać w/w normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

- normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

 

3. Wymagane dokumenty, miejsce złożenia

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku w zakresie wskazanym we wniosku (pkt 2-5, 7-9,12) oraz przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w zakresie ilości zameldowanych osób w mieszkaniu (pkt 11). Do składanego wniosku należy dołączyć:

* dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego, umowa najmu itp.)

* szczegółowy wykaz ponoszonych opłat z miesiąca w którym składany jest wniosek,

* deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, zasiłków rodzinnych, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokość pobieranych przez studentów stypendiów oraz wpisanie numerów PESEL członków gospodarstwa domowego, którzy są lub byli w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy,

*w przypadku osób, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego fakturę za energię elektryczną wraz z rozliczeniem (lub inny dokument) za ostatni okres rozliczeniowy,

* w przypadku osób pełnoletnich w wieku produkcyjnym nie uczących się, nie pracujących, nie pobierających świadczeń emerytalno-rentowych, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy wymagane jest osobiste stawiennictwo celem złożenia stosownego oświadczenia.

* wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.

* w przypadku zamieszkiwania w lokalu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub osoby wymagającej zamieszkiwania w oddzielnym pokoju należy dostarczyć orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wskazujące na konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydane przed dniem 22 listopada 2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego potwierdzające poruszanie się na wózku inwalidzkim lub konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

4. Opłaty - wniosek i załączniki wolne od opłat skarbowych.

 

5. Termin i sposób załatwiania

- sprawa winna być rozpatrzona w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku, osoba zainteresowana otrzymuje merytoryczną decyzję,

- w sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy może zostać przedłużony (na podstawie art. 36 § 1 KPA).

 

6. Tryb odwoławczy

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

7. Dział prowadzący sprawę

- Dział Dodatków Mieszkaniowych

 

8. Inne informacje (uwagi)

-organ przyznający dodatek mieszkaniowy jest uprawniony do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek. Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dostępny w sekcji załączniki.

 

Druk deklaracji o wysokości dochodów

 

Wzór deklaracji o wysokości dochodów dostępny w sekcji załączniki.

 

Druk zaświadczenia o dochodach

 

Wzór zaświadczenia o dochodach dostępny w sekcji załączniki.

 

U W A G A

 

Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W praktyce oznacza to, iż składając wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego np. w marcu przyznanie dodatku nastąpi od kwietnia.

Osoby korzystające z dodatków mieszkaniowych aby zachować ciągłość w jego otrzymywaniu powinny składać wnioski w ostatnim miesiącu, do którego mają przyznany obecny dodatek (np. jeśli dodatek mieszkaniowy przyznany jest na okres od 1 stycznia do 30 czerwca wówczas kolejny wniosek należy złożyć w czerwcu).

 

Apelujemy aby formalności związanych ze składaniem wniosków nie odkładać do ostatnich dni miesiąca, gdyż powoduje to, iż w tych dniach zjawia się po kilkaset osób, które tworzą kilkugodzinne kolejki podczas, gdy w początkowych dniach miesiąca, przyjmowanie wniosków odbywa się na bieżąco.

Załączniki

  Zaświadczenie o wy...ości dochodu 115,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie o stanie majatkowym 22,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Deklaracja o wysokości dochodów 14,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyznani...ieszkaniowego 16,22 KB (pdf) szczegóły pobierz