2015-03-26

Dodatek energetyczny

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy       

                     

Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do dodatku energetycznego, wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 984).

 

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180),

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

Wysokość dodatku energetycznego jest zryczałtowana i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w okresie od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

1) dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie;

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie;

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie.

 

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej.

 

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział Dodatków Mieszkaniowych przy ulicy Waryńskiego 34A.

 

Druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dostępny w sekcji załączniki.

Załączniki

  Wniosek 74,58 KB (pdf) szczegóły pobierz