2015-03-26

Dodatek energetyczny

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do dodatku energetycznego, wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r. poz. 984).

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.),
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego jest zryczałtowana i zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby zainteresowanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Dział Dodatków Mieszkaniowych przy ulicy Waryńskiego 34A.

Druk wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dostępny w sekcji załączniki.

Załączniki

  Wersja edytowalna - de.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek - de.pdf 202,07 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się